HRET at Ashray, Kolkata

@ASHRAY, Rajarhat, Kolkata 23-24 January 2013 Facilitator: Asit Kumar Basu   Report Photos