HRET Jan Sikshna Samsthan, Vizag

Human Rights Education training@Jan Sikshana Samsthan, Visakhapatnam-316-17 April 2013 Facilitators:  Prof. N.Prakasarao & Prof. E. P. S. Bhagyalakshmi   Report (PDF 5 pages, illustrated)   Photos